kitab al-khazari

http://www.sacred-texts.com/jud/khz/khz01.htm I WAS asked to state what arguments and replies I could bring to bear against the attacks of philosophers and followers of other religions, and also against [Jewish] sectarians who attacked the rest of Israel. This reminded me of something I had once heard concerning the arguments of a Rabbi who sojourned with the King of the Khazars. The latter, as we know from historical records, became a convert to Judaism about four hundred years ago. To him came a dream, and it appeared as if an angel addressed him, saying: ‘Thy way of thinking is indeed pleasing to the Creator, but not thy way of acting.’ Yet he was so zealous in the performance of the Khazar religion, that he devoted himself with a perfect heart to the service of the temple and sacrifices. Notwithstanding this devotion, the angel came again at night and repeated: ‘Thy way of thinking is pleasing to God, but not thy way of acting.’ This caused him to ponder over the different beliefs and religions, and finally become a convert to Judaism together with many other Khazars. As I found among the arguments of the Rabbi, many which appealed to me, and were […]

Continue reading

FUZÛLÎ’NİN GAZELİNE TAŞTÎR

dost bî pervâ felek bî-rahm devrân bî-sükun baht-ı nâ-sâzım goyup tenhâde yok bir reh-nümûn âşinâ yok hâle kim şerh eyleyem derd-î derûn çâk çâk olmuşsa sînem dök ki çeşmim sen de hûn derd çok hem-derd yok düşmen gavî tali’ zebûn sâye-i ümmîd zâil âfitâb-ı şevk germ âh-i âteşzâr-ı dilden mâh-i tâbım etdi şerm şefgatinden riggatinden galb-i zârım oldu nerm eylemiş dil galibâ deryâ-yi aşgın içre cürm rütbe-i idbâr âlî pâye-i tedbîr dûn akl dûn-himmet sadâ-yi ta’ne bir yirden bülend serde kim var aşg-ı mecnûn gönlümüz zencîr-bend nâsihin çok terg-i aşgın dinlerem her günki pend heç halâs imkânı yoh kim târ-ı zülfündür kemend baht kem-şefgat belâ-yi aşg gün günden füzûn men garîb ü râh-ı mülk-î vasl pür teşvîş ü mekr menzil-î dildârı bilmez âşıg-i bî-hûş-i sekr men ne akil âşigam kim eylerem hep yâri zikr men ki bilsem eyliyerdim çerh-i dûn ü dehri fikr men harîf ü sâde levh ü dehr pür nakş-i füsûn her sehî-gad cilvesi bir seyl-i tûfân-ı belâ her gül-î gülzâr bûyî nâfe-î “kalû belâ” gadd-i dildâr bir elifdir hem nihânî bir sadâ nergis-î mest fitneler eyler ki peydâ ibtidâ her hilâl ebrû kaşı bir ser-hat-i meşk-i cünûn yelde berg-i lâle tek temkîn-i dâniş bî-sebât ol hevâ-yi aşgdan […]

Continue reading

kasîde der tevhîd-i hazret-i bâri

bu kasidemi Prof.Dr. Mustafa İsen divan edebiyatında kasideler kitabında neşretmiş (gerçi ben o kitabı görmedim) Kaan Dilek osmanlı alfabesine çevirmiş, ihvanforum diye bir sitede de iktibas edip yayınlamışlar. fakat bazı kelimelerin eski yazılı imlasında hatalar var, onları da bilenler düzeltsin artık 🙂 fehmeyler ânı şehrimizin nüktedânları… 🙂 🙂 “türk edebiyatında tevhidler” kitabindaki benim tevhid kasidesinin pdf si. mustafa isen. bu neşrin linkini gönderen arkadaşa teşekkürler. https://cdn.fbsbx.com/…/18…/%C5%9Feyd%C3%A2-tevh%C3%AEd.pdf… kitaptaki biçimi değil facebookda şimdi neşrettiğim şekildeki azeri diyalektindeki imlası daha doğru . hatta, asıl orijinal söyleyiş tarzı daha da koyu bir karapapak diyalekti olup mesela “gibi” kelimesi aslında “kimi” şeklindeydi…öyle okununca sesi benim kulağıma daha hoş geliyor aslında… türkiye türkleri yadırgamasın ve anlayabilsin diye o kelimeyi “kimi” yerine şimdi dahi “gibi” imlasıyla yazdım … . kasîde der tevhîd-i hazret-i bâri قاصیده در توحید حضرت باری . gül faslı gelip oldu gönül bülbül-i şeydâ hem başladı efgâne görüp bir gül-i ra’nâ . گل فصلی کلوب اولدی کوکول بلبل شیدا هم باشلادی افغانه کوروب بر کل رعنا . gül aşkına eylerse anâdil bu figânı ey gonca-i ra’nâ ne içün sende bu sevdâ . کل عشقینه ایلرسه اکادل بو فغانی ای غنجه رعنا نه ایچون سنده بو سودا . çün bülbül-i şeydâ güle etdikçe temennâ gül […]

Continue reading

The Future of Technology

Author, inventor, and futurist Ray Kurzweil talked about the trends he sees in technology and how they would impact businesses and consumers in areas such as wages, manufacturing, job creation, and the way individuals think.

Continue reading