MUSIC

 

 • “Şahin Uçar”, In the Encyclopedia of Turkish Classical Music
  Yılmaz Öztuna Üstadımız 1974 te Sivas 4 eylül Lisesinde Müzik öğretmeni iken gönderdiğim beste notalarını muhafaza etmiş; halbuki bu maddede zikrettiği bazı besteleri, çoktan beri ben bile unutmuştum . bunların bazılarını ben de ancak bu ansiklopedide verilen bilgiler sayesinde hatırladım ve 3 tanesinin notalarını hocam Kemal Batanay’ın İsamdaki arşivinden birkaçını da arkadaşlardan ve hatta internetteki kayıtlardan buldum. Ancak üstadın burada yazdığı maddede verdiği biyografik bilgi detayında bir yanlış var. şöyle ki ben 1980 de Princeton Üniversitesinde sadece “sabbatical visiting professor” statüsü ile bulundum. herhangi bir ders almadığım gibi ders de vermedim. doktoramı döndükten sonra 1982 de Erzurum Atatürk Üniversitesinde tamamladım. bu ek bilgiyi, biyografime dair işbu bilgi yanlışını tashih etmek için arz ediyorum:
  • Yılmaz Öztuna’nın Türk Musikisi Ansiklopedisi’nin son baskısındaki “Şahin Uçar” maddesi:
  • UÇAR [Şahin] (12.2.1949) Tarih bilgini, şair ve Müzisyen. Sivas’ta Acıyurt’ta doğdu. Karapapak asıllıdır. Aileden ve çocukluğunu geçirdiği yerlerde Arapça ve Farsça öğrendi. İstanbul Üniversitesi tarih bölümünü bitirdi. Sivas’ta öğretmen (1973-76) olup sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne geçti. 1980′de Amerika’da Princeton Üniversitesinde yüksek ihtisas ve doktora yapıp (1983) Selçuk Üniversitesi’ne geçti, doçent (1989), profesör (1993) oldu. Niğde Üniversitesi’nde dekanlık ve rektör vekilliği yapıp emekliliğini istedi. Avrupa ve ABD’nde araştırmalarda bulundu. 2001 eylülünde İstanbul’da İslam Ansiklopedisi’ni de çıkaran Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi başkanı oldu. Türkiye’de tarih felsefesi branşının tek profesörüdür. Bu konuda, Emevi-Abbasi dönemi İslam tarihi konusunda Türkçe ve İngilizce kitapları olan seçkin bir fikir ve ilim adamıdır. Latince de bilen az sayıdaki tarihçilerimizdendir. Şeyda mahlası ile divan şiiri üslubunda şiirler yazdı. Türk edebiyatında divan sahibi son şairdir. Hattat ve müzehhibdir. Kemal Batanay’ın öğrencisidir. Tanbur çalmış, ney üflemiştir (kendisinden alınan bilgiler; notaları; Türk Edebiyatı Ans., madde Uçar; Öztuna, Türkiye Gaz., 9.2001).
  • Besteleri:
  • 1) Bestenigar Ağır Aksak Semai (Gönlümüzün hoşça bir elhanı var, belirtilmeyen bütün parçaların güfteleri bestekarındır), 2) Bestenigar Yürük Semai (Gülüm şöyle, gülüm böyle demekdir yare mu’tadım, Nedim); 3) Bestenigar Sofyan İlahi (Yar ü var Allahü Ekber), 4) Hüzzam Sofyan İlahi (Hak bir gönül verdi bana, Yunus), 5) Hüzzam Sofyan İlahi (Çıkdım erik dalına, Yunus), 6) Neva Nim Sofyan Nefes (Bilmek istersen seni, Hacı Bayram Veli); Şarkılar: 7) Acem-Aşiran Curcuna (Unuttuğum yıllar nerde o dünya?), Evc Curcuna (Çal söyle güzel nağmelerin mest-i müdam et), 9) Evc Yürük Semai Azeri üslubunda Türkü (Hangi yerde vurdular o maralı?), 10) Hüseyni Sofyan (Ey afet-i devran sana hayran olayım ben), 11) Hüseyni Sofyan Türkü (Ilgıt ılglt esen seher yelleri, Karacaoğlan), 12) Hüseyni Yürük Semai Türkü (Ay bala beri gel beri), 13) Muhayyer Sofyan (Aceb ol dilber-i rana), 14) Nihavend Sofyan Çocuk Şarkısı (Güneşin battığı anda), 15) Rast Düyek güftesiz Mehter Marşı, 16) Rast curcuna (Gisusuna can mübtela), 17) Rast Yürük Semai (Sleep my love), 18) Segah Yürük Semai Çocuk Şarkısı (El ele çocuklar), 19) Segah Türk Aksağı (Sırma saçlarına bağlıdır gönlüm). ilk parçasını 19.9.1971 ‘de, sonrakileri 1972 ve 1973 yıllarında bestelemiş, sonra bırakmıştır.

.

.

Meral uğurlu’nun okuduğu bu Evcârâ ağır aksak semainin benimle alakası yok fakat tanbur ve talik yazı hocam Kemal Batanay’ın eseri olduğu için “yâd-ı cemil” mmaksadıyla buraya aldım.

Rahmetli Kemal Batanay Hocamın müzik  arşivini hizmete açan İSAM çalışanlarını tebrik ederim. Bu arada, maalesef benim bu yönüme pek ehemmiyet vermediğim için çoktan beri kaybettiğim  kendi bestelerimden 3 tanesinin notalarını rahmetli hocam muhafaza etmiş. Elbette kaybettiğim bu bestelerin notalarını Hocamın arşivinde bulmak beni ayrıca sevindirdi.  Ben bazı eserlerimi kaybetsem de, insanların kadirşinaslığı sayesinde, bazen böyle hoş sürprizlerle tekrar ortaya çıkıyor. Nitekim, hikayesini bu sitede de anlattığım üzere, kayıp bir kufi besmelemi, Prof. Dr. İbrahim Yekeler 40 yıl muhafaza etmiş. Medyûn u şükrânım. Şimdi bu besmelemi beğenen insanlar isterlerse, sitenin başında yer alan resmini kopyalayıp, printera bastırmak suretiyle kolayca edinebilirler. Artık bunlar mîrî mâli olmuştur vesselam.

bu link ile Kemal Batanay müzik arşivine girebilirsiniz

 • Статья «Шахин Учар» в последнем издании турецкой музыкальной энциклопедии Йылмаза Озтуны:
  Угар [Шахин] (12.2.1949) Историк, поэт и музыкант. Он родился в Аджюрте в Сивасе. Карапапак имеет происхождение. Он выучил арабский и персидский из семьи и где он провел свое детство. Окончил исторический факультет Стамбульского университета. Он был учителем (1973-76) в Сивасе, а затем перешел в Эрзурумский университет им. Ататюрка. В 1980 году он окончил магистратуру и докторантуру в Принстонском университете в США (1983 год), поступил в Сельчукский университет и стал доцентом (1989 год) и профессором (1993 год). Он работал деканом и ректором в Университете Нидэ и просил его уйти в отставку. Он проводил исследования в Европе и США. В сентябре 2001 года в Энциклопедии ислама в Стамбуле, Турция Религиозный фонд был выдающий президент Центра исламских исследований. Турция является единственным профессором философии истории в промышленности. В этом отношении он является выдающимся интеллектуалом и ученым с книгами на турецком и английском языках по исламской истории периода Омейядов-Аббасидов. Он один из немногих историков, которые также знают латынь. Он писал стихи в стиле диванской поэзии с псевдонимом Джейда. Он последний поэт, имеющий диван в турецкой литературе. Он каллиграф и музей. Он ученик Кемала Батаная. Барабан украл, даже дышали (информацию, взятую от него, заметки;. Турецкая литература энциклопедии статья Учар;. Öztuna, Турция Газ, 9,2001Сочинения: 1) Bestenigar Ağır Aksak Semai (В наших сердцах хороший эльхан, слова всех неуказанных произведений – композиторы), 2) Bestenigar Yuruk Semai (Моя улыбка такая, моя улыбка такая, я Недим); 3) Бестенигар Софьян Божественный (есть Бог Аллах), 4) Печаль Софьян Божественный (Истина дала мне сердце, Юнус), 5) Печаль Софьян Божественный (я пошел к ветви сливы, Юнус), 6) Нева Ним Софьян Нефес (Если хотите узнать ты, Хаджи Байрам Вели); Песни: 7) Acem-Aşiran Curcuna (Где находится мир, о котором я забыл?), Evc Curcuna (Играйте, пойте хорошие песни с красивыми мелодиями), 9) Evc Yuruk Semai в тюркском азербайджанском стиле (Где они его ударили?), 10) Хусейни Софьян (о катастрофа, я буду восхищаться тобой), 11) Хусейни Софьян Тюркю (Город дует, Карасоглан), 12) Хусейни Юрюк Семай Тюркю (С тех пор, как с тех пор пришла луна), 13) Мухайер Софьян (Стать новичком) dilber-i rana), 14) Детская песня Нихавенда Софьяна (когда солнце садится), 15) Необитаемый гимн Мехтера Раст, Дюек, 16) Куркуна Раст (Gisüsü life mubulala), 17) Раст Юрук Семай (Спи, моя любовь), 18) Сегах Юрук Семай Детская Песня (Дети рука об руку), 19) Сегах Тюрк Аксайы (Мое сердце зависит от волос Сирмы). Он написал свою первую пьесу в 19.9.1971, следующую в 1972 и 1973 годах, а затем оставил ее.

  .

 

 

Scroll to Top