Ney dem tutuyor-

mâdem ki üstâdım yine dem tutuyor; bu şi’rim dahi an-be-ân teşrîf-i kudûmü ile ona peyrev olsun:

.

“Eğerçi neyem lâyık-ı bahşâyiş-i tü”:

her ne kadar senin lutfuna lâyık değil isem de…

mef’ûlü, mefâîlü, feûlün

 

Ney dem tutuyor!… Dem be dem âlem

‘Bir şâm-ı garîbâne dönerken

Şâir, yine serhoş yine pür-gam

Gel şimdi hazân vaktidir ömrün

Kan sızdırarak sanki ufuktan

Kan doldu gönül kâsesi, söyle!

Ey dil hani ney? Dem sesi nerde?

Dem-beste gönül bestelerinde

Ney dembedem âh etse de… Kim

Anlar, kim okur şarkını bilmem

Hayfâ ki gönül derdini söyler:

Men haste-dil-î bestenigârem…

Şerhetme dili… görme neler var!

Hâmûş ola ol şûh-i nevâ-kâr

Hâmûş!… ki ney dem tutuyor dem

Ağlarsa gönül tanbûrum ağlar

Bir nağme ki her dem değişir aşk

Men dem be dem-i mest-i müdâmem

Ey şimdi… dem â dem, ebedi gam

Dem şimdi… bu can çünkü bu demdir

Vay şimdi, ya men şimdi, kimem men?

Men dem be dem-î mest-i müdâmem

Vaktâ ki biter şarkısı ömrün

Ey şâm-ı hazân… an be ân ey dem

Ney dem be dem-i şâh-ı elemdir

Men dem be dem-i bestenigârem.

Kalbim demidir, ney sesidir bu

Aşkın o karanlık yüzüdür bu

Tanbûr ile neyler bana söyler

Ney dem tutuyor, dem tutuyor ney

“Dâîre semâî tutarak,” der:

“Her gül-i gülzâr bûyî, nâfe-î ‘kaalû: belâ”**

Ney dem be dem-i şâh-ı elemdir

Men dem be dem-i bestenigârem

Kan şimdi, elem şimdi, dem â dem

Kan doldu gönül kâsesi, söyle!

Hayfâ ki gönül gamlı bir akşam

Vaktinde gelen gam üstüne gam

Hem dem be dem, âlem bu elemdir

“Sahrâlara saldın beni…”*** yâ Hû

Ney kan döküyor kan döküyor kan

Kan doldu gönül kâsesi, söyle!

Bir ân-ı tahattur mu bu âlem?

Ey dil sana mâtem tutuyor Sûr

Ney dem tutuyor dem tutuyor dem

Kanlar döküyor ufkuma mâhûr

Men dem be dem-i bestenigârem

Ney zemzeme, hem-dem: dem-i tanbûr…

Ney dem tutuyor…

Bir ân-ı tahattur imiş âlem.

…………………………………………………………………

* Hz. Mevlânâ: Beyâtî Âyîn’den.

**”Her gül-i gülzâr bûyî nâfe-î kaalû: belâ”

mısrâı, şâirin kendi Dîvân’ından iktibas edilmiştir.

*** “Sahrâlara saldın beni”Dede Efendi’nin

Hicaz bestesinden

vezni: mef’ûlü, mefâîlü, feûlün

Scroll to Top