e lâ yâ eyyühe-ş-şâir

e lâ yâ eyyühe-ş-şâir  

teal ikra’  lenâ eş’ar

kul il-esrâre bi-l-eş’ar

yeqûl-ül-esrâre bi-l-eş’ar

neğam keyfe yekun izhâr

gel ey şâir şiir söyle

gel inşâd et bize eş’ar

şiirle, söyle esrârı

şiirle keşf olur esrâr

çünin elhân olur zâhir

dil eyler nağmeler izhâr

habîbî şi’rünâ gannî

tecid mâ fi-s-sutûr kalbî

minel-kalbi ile-d-dehri

feyebkâ nağmet-ül-esrâr

feyebkâ nağmet-ül-esrâr

.

gel ey dost şi’rimiz söyle

satırlar içre kalbim var

bu kalbimden zamân üzre

kalır bir nağme-i esrâr

kalır bu nağme-i esrâr

enînü kalbünâ tecrî

min es-sadri ile’ş- şi’ri

kul il-elhâne bi’l-kalbî

fe-ismeû uli’l-ebsâr

 

e lâ yâ eyyühe-ş-şâir…

enîn-i kalbimizdir bu

ki sadrımdan akar şi’re

neğâmat -ı kalbinle

şiir dinler uli-l-ebsâr

gel ey şâir şiir söyle.

 

Scroll to Top