“Şahin Uçar” in Encyclopedias and Media

RESUMÉ, (detailed biography in english)

Türkçe Detaylı Biyografi

 

Biography on the website of Turkish Cultural Ministry:
UÇAR, Şahin
Poet and writer (b. 12 February 1949, Acıyurt / Sivas). He graduated from 4 Eylül High School and İstanbul University, Department of History (1972). His PhD thesis was Arapların Anadolu Seferleri / 640-750 (Anatolian Expeditions of the Arabs / 640-750, 1983). He worked as a music teacher at the school from which he graduated (1974).

He became an specialist of Paleography and Epigraphy at Ankara University, Faculty of Literature, Department of Turkish Language and Literature (1976), an assistant of Islamic History at the Department of History (1977), an assistant professor at Selçuk University (1983) and then became an associate professor (1988). Afterwards he continued his career at Niğde University, Faculty of Literature and became professor of history (1993).

He became a director of the Institute of Social Sciences (1977) and the Head of the Department of History. He was also vice dean and deputy rector at same university. He retired in 1998. Afterwards he worked as a manager at the Turkish Religious Foundation for a time. He is a member of National Geographic Society (the United States), the Writers Union of Turkey and the Professional Association of Scientific and Literary Work Owners of Turkey.

His first article Orda Bir Köy Var Uzakta (There is a Village Faraway) was published in the newspaper Hizmet in 1967 and his other works have been published in publications such as Tohum, Yeşilay (1970), Hergün (1978), Yeni Düşünce (1987), Millî Eğitim, Millî Kültür, İlim ve Sanat, Türk Edebiyatı and S. Ü. Edebiyat Dergisi.

He won the Writers Union of Turkey Thought Award with his work Tarih Felsefesi Açısından İslâmda Mülk ve Hilâfet (Property and the Caliphate in Relation the Philosophy of History) in 1992 and Varlığın Mana ve Mazmunu (The Meaning and Explanation of Existence) in 1995. He is also interested in calligraphy, gilding and music. Some of his compositions have been added to the repertoire of the Turkish Radio and Television Corporation.

WORKS:

POETRY: Şeydâ Divanı (Divan* of Şeyda, 1980), Rüya ve Gerçek (The Dream and the Reality, play in verse, as an appendix to the first edition of “The Collected Poems of Şeyda”, 1980), Hüküm Gecesi (Judgment Night, 1992), Malihulya (Melancholy, 1996).

ESSAY-RESEARCH: Patterns and Trends in History (1986), Anadolu’da İslâm-Bizans Mücadelesi (The Fight Between Islam and Byzantium in Anatolia, 1990), Tarih Felsefesi Açısından İslâmda Mülk ve Hilâfet (Property and the Caliphate in Relation to the Philosophy of History, 1992), Tarih Felsefesi Yazıları (Commentary on the Philosophy of History, 1994), Varlığın Mânâ ve Mazmunu (The Meaning and Explanation of Existence, 1995), Tarih Felsefesi Meseleleri (Issues of the Philosophy of History, 1997), İnsanın Yeryüzü Macerası (The Earth Adventure of Mankind, 2003).

.

.

“Şahin Uçar”, In the Encyclopedia of Turkish Classical Music

(in the 3rd edition)

Yılmaz Öztuna Üstadımız 1974 te Sivas 4 eylül Lisesinde Müzik öğretmeni iken gönderdiğim beste notalarını muhafaza etmiş; halbuki bu maddede zikrettiği bazı besteleri, çoktan beri ben bile unutmuştum . bunların bazılarını ben de ancak bu ansiklopedide verilen bilgiler sayesinde hatırladım ve 3 tanesinin notalarını hocam Kemal Batanay’ın İsamdaki arşivinden birkaçını da arkadaşlardan ve hatta internetteki kayıtlardan buldum. Ancak üstadın burada yazdığı maddede verdiği biyografik bilgi detayında bir yanlış var. şöyle ki ben 1980 de Princeton Üniversitesinde sadece “sabbatical visiting professor” statüsü ile bulundum. herhangi bir ders almadığım gibi ders de vermedim. doktoramı döndükten sonra 1982 de Erzurum Atatürk Üniversitesinde tamamladım. bu ek bilgiyi, biyografime dair işbu bilgi yanlışını tashih etmek için arz ediyorum:

“Şahin Uçar” article in the  encyclopedia,
  • UÇAR [Şahin] (12.2.1949) Tarih bilgini, Şair ve Müzisyen. Sivas’ta Acıyurt’ta doğdu. Karapapak asıllıdır. Aileden ve çocukluğunu geçirdiği yerlerde Arapça ve Farsça öğrendi. İstanbul Üniversitesi tarih bölümünü bitirdi. Sivas’ta öğretmen (1973-76) olup sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi’ne geçti. 1980′de Amerika’da Princeton Üniversitesinde yüksek ihtisas ve doktora yapıp (1983) Selçuk Üniversitesi’ne geçti, doçent (1989), profesör (1993) oldu. Niğde Üniversitesi’nde dekanlık ve rektör vekilliği yapıp emekliliğini istedi. Avrupa ve ABD’nde araştırmalarda bulundu. 2001 eylülünde İstanbul’da İslam Ansiklopedisi’ni de çıkaran Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi başkanı oldu. Türkiye’de tarih felsefesi branşının tek profesörüdür. Bu konuda, Emevi-Abbasi dönemi İslam tarihi konusunda Türkçe ve İngilizce kitapları olan seçkin bir fikir ve ilim adamıdır. Latince de bilen az sayıdaki tarihçilerimizdendir. Şeyda mahlası ile divan şiiri üslubunda şiirler yazdı. Türk edebiyatında divan sahibi son şairdir. Hattat ve müzehhibdir. Kemal Batanay’ın öğrencisidir. Tanbur çalmış, ney üflemiştir (kendisinden alınan bilgiler; notaları; Türk Edebiyatı Ans., madde Uçar; Öztuna, Türkiye Gaz., 9.2001).
  • Besteleri:
  • 1) Bestenigar Ağır Aksak Semai (Gönlümüzün hoşça bir elhanı var, belirtilmeyen bütün parçaların güfteleri bestekarındır), 2) Bestenigar Yürük Semai (Gülüm şöyle, gülüm böyle demekdir yare mu’tadım, Nedim); 3) Bestenigar Sofyan İlahi (Yar ü var Allahü Ekber), 4) Hüzzam Sofyan İlahi (Hak bir gönül verdi bana, Yunus), 5) Hüzzam Sofyan İlahi (Çıkdım erik dalına, Yunus), 6) Neva Nim Sofyan Nefes (Bilmek istersen seni, Hacı Bayram Veli); Şarkılar: 7) Acem-Aşiran Curcuna (Unuttuğum yıllar nerde o dünya?), Evc Curcuna (Çal söyle güzel nağmelerin mest-i müdam et), 9) Evc Yürük Semai Azeri üslubunda Türkü (Hangi yerde vurdular o maralı?), 10) Hüseyni Sofyan (Ey afet-i devran sana hayran olayım ben), 11) Hüseyni Sofyan Türkü (Ilgıt ılglt esen seher yelleri, Karacaoğlan), 12) Hüseyni Yürük Semai Türkü (Ay bala beri gel beri), 13) Muhayyer Sofyan (Aceb ol dilber-i rana), 14) Nihavend Sofyan Çocuk Şarkısı (Güneşin battığı anda), 15) Rast Düyek güftesiz Mehter Marşı, 16) Rast curcuna (Gisusuna can mübtela), 17) Rast Yürük Semai (Sleep my love), 18) Segah Yürük Semai Çocuk Şarkısı (El ele çocuklar), 19) Segah Türk Aksağı (Sırma saçlarına bağlıdır gönlüm). ilk parçasını 19.9.1971 ‘de, sonrakileri 1972 ve 1973 yıllarında bestelemiş, sonra bırakmıştır.

.

Статья «Шахин Учар» в последнем издании турецкой музыкальной энциклопедии Йылмаза Озтуны:
Угар [Шахин] (12.2.1949) Историк, поэт и музыкант. Он родился в Аджюрте в Сивасе. Карапапак имеет происхождение. Он выучил арабский и персидский из семьи и где он провел свое детство. Окончил исторический факультет Стамбульского университета. Он был учителем (1973-76) в Сивасе, а затем перешел в Эрзурумский университет им. Ататюрка. В 1980 году он окончил магистратуру и докторантуру в Принстонском университете в США (1983 год), поступил в Сельчукский университет и стал доцентом (1989 год) и профессором (1993 год). Он работал деканом и ректором в Университете Нидэ и просил его уйти в отставку. Он проводил исследования в Европе и США. В сентябре 2001 года в Энциклопедии ислама в Стамбуле, Турция Религиозный фонд был выдающий президент Центра исламских исследований. Турция является единственным профессором философии истории в промышленности. В этом отношении он является выдающимся интеллектуалом и ученым с книгами на турецком и английском языках по исламской истории периода Омейядов-Аббасидов. Он один из немногих историков, которые также знают латынь. Он писал стихи в стиле диванской поэзии с псевдонимом Джейда. Он последний поэт, имеющий диван в турецкой литературе. Он каллиграф и музей. Он ученик Кемала Батаная. Барабан украл, даже дышали (информацию, взятую от него, заметки;. Турецкая литература Ансар, статья Угар;. Öztuna, Турция Газ, 9,2001

Сочинения: 1) Bestenigar Ağır Aksak Semai (В наших сердцах хороший эльхан, слова всех неуказанных произведений – композиторы), 2) Bestenigar Yuruk Semai (Моя улыбка такая, моя улыбка такая, я Недим); 3) Бестенигар Софьян Божественный (есть Бог Аллах), 4) Печаль Софьян Божественный (Истина дала мне сердце, Юнус), 5) Печаль Софьян Божественный (я пошел к ветви сливы, Юнус), 6) Нева Ним Софьян Нефес (Если хотите узнать ты, Хаджи Байрам Вели); Песни: 7) Acem-Aşiran Curcuna (Где находится мир, о котором я забыл?), Evc Curcuna (Играйте, пойте хорошие песни с красивыми мелодиями), 9) Evc Yuruk Semai в тюркском азербайджанском стиле (Где они его ударили?), 10) Хусейни Софьян (о катастрофа, я буду восхищаться тобой), 11) Хусейни Софьян Тюркю (Город дует, Карасоглан), 12) Хусейни Юрюк Семай Тюркю (С тех пор, как с тех пор пришла луна), 13) Мухайер Софьян (Стать новичком) dilber-i rana), 14) Детская песня Нихавенда Софьяна (когда солнце садится), 15) Необитаемый гимн Мехтера Раст, Дюек, 16) Куркуна Раст (Gisüsü life mubulala), 17) Раст Юрук Семай (Спи, моя любовь), 18) Сегах Юрук Семай Детская Песня (Дети рука об руку), 19) Сегах Тюрк Аксайы (Мое сердце зависит от волос Сирмы). Он написал свою первую пьесу в 19.9.1971, следующую в 1972 и 1973 годах, а затем оставил ее.

  • an example of his aforementioned music compositions, 1970:
  • пример его вышеупомянутых музыкальных композиций 1970 года:

in a music composition

.

. on youtube channel sahinucar62

 

 Encyclopedia of Turkish Literature:

Dergah yayınları, c.8.,1998

.

.

Türkiye Edebiyatçılar ve kültür adamları ansiklopedisi:

.

.

.

 

 

.

.

on the TV:

about music

about his kûfî calligraphy

Yılmaz Öztuna bu TV sohbetine telefonla katılarak -Şahin Uçar’ı, eserlerini ve onun hattatlık, bestekârlık ve şairlik yönleri hakkındaki düşüncelerini anlatıyor:

.about his poetry

.

bir çok antolojide şiirleri ve pek çok internet sitesinde yazılarından seçmeler veya hakkında yazılan yazı ve haberlere rastlanmaktadır;  bunlara da google dan aratarak erişmek mümkündür…

.

at the newspapers:

.

written by Yılmaz Öztuna in “Turkiye” newspaper about this book:

Prof. Dr. ŞAHİN UÇAR, Varlığın Anlamı, 3. baskı, İst. 2010 (ilk baskı 1995), 176 s., Şûle Yayınları. Şahin Uçar, tarihçi, filozof, mütefekkir, hattat, bestekâr, dîvân sahibi son şairimiz, tanbûrî, neyzen, pek çok kitabın yazarıdır. Tam mânâsıyle bir allâme’dir (erudit). Tarih felsefesi profesörüdür. Birçok Doğu ve Batı dillerine vâkıftır. Yukarıda sunduğum eseri, derin düşünceyi seven ve beğenen okuyucuyu cezbedecektir.

 

.on a newspaper, written about this book

 

 

.

about his poetry book “Şeydâ Dîvânı”, on a newspaper published in Iran, 1981:

Şahin Uçar «Şeydâ»
Türkiye’nin Klasik Ve Üstâd Şâiri

Türkiye’nin ötmegim dilli ve klasik şiir yazanı indi Şahin Uçar’dır ki, «şeydâ» tehallus edir. Onun şiirleri ümumiyyetle eski kalıbda (aruz vezninde) olub, möhkem ve mazmunludur. Şahin uçar 1949′da Sivas’da anadan oldu. Boy atandan sonra 1972-nci ilde İstanbul Edebiyat Fakültesine ad yazdırıb tarih riştesinde fâriğ-i tahsil oldu. Üç il ondan sonra Sivas’da muallimçilik eyledi. Lakin bu bilikler onu kaani’ edebilmeyib ulu irâdesin ödemeyirdi. Bu sebebe göre, İstanbul’da talebe sırasında olub hususi ustadlardan hat-tezhib-şiir-musiki ve tarih derslerin öyreşdi ve derin mütalaelerle ikmâline çalışdı. 1976′da Erzurum’da Atatürk Dânişgâhında Türk Dili ve Edebiyat Rişte(sinde) ders vermeye başladı ve bu riştelerin üstadı ta’yin oldu. İndi ise Şahin Uçar Edebiyat Dânişgedesinde islam tarihi(ni) ders verib ve tarih riştesinin asistanıdır. Onun şiirler mecmuası «Şeyda Divanı» adındadır ki, 153 sehifeden ibaretdir ve öz yazdığı başlanışla Türkiye’de çap olub. Biz ona müveffekıyyetler dileyib ve daha da gabagcıl olmasını ulu tanrıdan arzu edirik. Ve megalenin gurtuluşunda iki parça şiir ondan köçürürük; tâ aziz okucularımız onun kudretine ve ihâtasına edebiyat ve şiir aleminde vâkıf olsunlar:
âşıkın îlhâmı

ey gönül dünyâ sana vermez neşât

gerdişinden eyle havf ü ihtiyât

 

yârdan dûr olmasa şeydâ gönül

halk ile men eylemezdim ihtilât

 

koymadı öz hâlime bütler meni

büt-perestem mezheb ü meylim galat

 

âşıka ilhâm sendendir müdâm

âşıkındır çünki var bir irtibat

 

yâre kurbân eyle şeydâ cânını

cândan cânâne varmakdır sırat

.
tab’ı-mevzûn

kûşe-i uzletde bağrım çâk çâk

bî-kes ü bîçâreyem men derd-nâk

 

her nefes bir dûd-i âhım var menim

âteş-i dil böyle derd-i sûzinâk

 

cânımı cânâne verdim almadı

oldu cismim intizârından helâk

 

belki yârim sîneme mihmân olur

olsa cismim râh-ı cânân üzre hâk

 

vasf-ı aşkın dinlemez bîgâneler

var mı şeyda tab’ ı -mevzun, kalb-i pâk.

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top