ROSE. Gül şiiri…ve ingilizceye tercümesi

GÜL şiiri…ve ingilizceye tercümesi: translated by Ahmet Fahreddin Uçar ”There is no reason for the rose, the rose blossoms, because it does. Neither craves to be seen, nor cares for itself.” Angelus Silesius. Translated by Sedat Umran  . “The clay layer of the soil on which the rose blossomed absorbed the smell of the rose, and even in that clay arose the smell of the rose. The Clay would say: “I have been the neighbour of the rose for a while, and that’s where I got this smell of rose” Gülistan, Şeyh Sa’dî-i Şîrâzî . ROSE . Oh heart, come! and see! Take a lesson! From a piece of clay and soil a rose is risen. How does a rose rise from the soil? .How does a seed become a rose? . The seed of the rose, is the rose, it burgeons. What does the rose get from this lifeless clay? If a rose blooms, there is a purpose, since it is alive! Oh heart, is it the Rose or the Clay that is of the essence? . It has an origin, a genesis, and noblesse and a moment of beauty. It smells of the rose, its color is the […]

Continue reading

timeturk.com da yayınlanan üç şiir

  https://www.timeturk.com/prof-dr-sahin-ucar-in-son-siirleri-yayinlandi/haber-949505 “Güle dair bir neden yok gül açar çünkü açar/ Ne gözetir kendini ne görülmek arzular..”  Angelus Silesius. Merhum Sedat Umran çevirmiş… “Üstünde Gül biten bir toprağın ‘kil’ tabakasına o gülün kokusu sinmiş, ve o kilde dahi bir gül kokusu peydâ olmuş”… Kil dermiş ki: “ben bir müddet gül ile komşu oldum/ bu gül kokusunu o gülden aldım” Gülistan, Şeyh Sa’dî-i Şîrâzî GÜL . Ey Gönül, Gel! Gör! İbret al! Bir avuç kilden topraktan gül biter… Topraktan gül nasıl biter? Tohum nasıl oluyor gül? . Tohm-u gül, güldür, gül açar, Bu cansız ‘kil özü’nden ne alır gül? bir gül açmışsa eğer gâyesī var, cânı var Gül mü asıl, Kil mi asıldır, ey dil?  . Aslı, nesli, resm ü hüsn-ū ânı var Kōkusū gül, rengi gül, bir gonce-î pinhânı var Ey ‘Sebeb’-î hilkat-î gül, ‘Gâyet’-î vuslat nedir? Şerh-i esrâr-ī rümûzdur hem nihânî bir sadâ! . Gül açar; ki sırr-ı beyânıdır: Bir avuç “kil”ī…gül” eden O’dur! . Ey gönül gel kendözün bil Gel kendine sefer et, bul!  Kendözünden kendine gel Budur Yolculuk, budur Yol! . Dil de bir güldür: “Lem-yezel” . Her nesnede gizlidir ol Evvel, Âhir, Bâtın, Zâhir Ondan sever şeydâ gönül Ondan biter mutalsam gül . Ondan mıdır ki […]

Continue reading

GÜL 1

“Gülün açma sebebi yok gül açar çünkü açar/ Ne gözetir kendini ne görünmek arzular..”  Angelus Silesius “Bir avuç kili (toprağı) gül yapan Nedir?” Şeyh Sa’dî-i Şîrâzî . GÜL . Ey gönül gel, gel gör ki gül gül biter bu topraktan bir gül biter kil değildir artık bu gül Topraktan gül nasıl biter? . Gül neden gül olur açar? Nasıl olur kilden bu gül? Kil midir bu, gül mü gönül? Gül olursa sebebi var . Bir avuç “kil”i…”gül” eden O’dur . Ey gönül gel kendözün bil sen kendine sefer et, bul! kendözünden kendine gel Budur Yolculuk budur Yol! . Dilde bir gül var: “Lem-yezel” . Her nesnede gizlidir ol Evvel, Âhir, Bâtın, Zâhir Ondan sever şeydâ gönül Ondan biter mutalsam gül . ondan mıdır ki güldür gül gül değildir gönüldür gül Ondan mıdır şeydâ gönül gül alır gül satar gönül . güldür solar tekrar biter dalında bir bülbül öter kokusu cânımda tüter gönlümdeki bir güldür gül . “Her gül- î gülzâr bûyî nâfe- î “kaalû: belâ!” Her dem-î hoş-bû gül-î ter taa ezelden merhabâ! . Sebebi nedir bu açan gülün niye yaprağı dökülür dalın? nereden gelir kokusu gülün? . Gül olur “açık sır”: olur âşikâr “Gül remz-i cemâl-î gül- i ruhsârı… […]

Continue reading

FUZÛLÎ’NİN GAZELİNE TAŞTÎR

dost bî pervâ felek bî-rahm devrân bî-sükun baht-ı nâ-sâzım goyup tenhâde yok bir reh-nümûn âşinâ yok hâle kim şerh eyleyem derd-î derûn çâk çâk olmuşsa sînem dök ki çeşmim sen de hûn derd çok hem-derd yok düşmen gavî tali’ zebûn sâye-i ümmîd zâil âfitâb-ı şevk germ âh-i âteşzâr-ı dilden mâh-i tâbım etdi şerm şefgatinden riggatinden galb-i zârım oldu nerm eylemiş dil galibâ deryâ-yi aşgın içre cürm rütbe-i idbâr âlî pâye-i tedbîr dûn akl dûn-himmet sadâ-yi ta’ne bir yirden bülend serde kim var aşg-ı mecnûn gönlümüz zencîr-bend nâsihin çok terg-i aşgın dinlerem her günki pend heç halâs imkânı yoh kim târ-ı zülfündür kemend baht kem-şefgat belâ-yi aşg gün günden füzûn men garîb ü râh-ı mülk-î vasl pür teşvîş ü mekr menzil-î dildârı bilmez âşıg-i bî-hûş-i sekr men ne akil âşigam kim eylerem hep yâri zikr men ki bilsem eyliyerdim çerh-i dûn ü dehri fikr men harîf ü sâde levh ü dehr pür nakş-i füsûn her sehî-gad cilvesi bir seyl-i tûfân-ı belâ her gül-î gülzâr bûyî nâfe-î “kalû belâ” gadd-i dildâr bir elifdir hem nihânî bir sadâ nergis-î mest fitneler eyler ki peydâ ibtidâ her hilâl ebrû kaşı bir ser-hat-i meşk-i cünûn yelde berg-i lâle tek temkîn-i dâniş bî-sebât ol hevâ-yi aşgdan […]

Continue reading

Interpretations to the dreams of Bulan Khan, the King of Khazars

Is all that we see or seem but a dream within a dream? Interpretations to the Dreams of Bulan Khan, the Khazar King     in page 418. Magna animi contentione Rex Cosar Deum iuxta religionis suae praecapta colebat. Apparuit illi Angelus Dei in somnis eum elloquens &  hanc admonitionem repetens: intentio tua grata est & accepta apud creatorem sed opera tua non sunt (illi ?) accepta.

Continue reading

greatest minds and ideas

Here is a man and his wife who did not waste their time on earth. Anyone seeking a well rounded education would be wise to listen to these words and read their many books.       3:12:51     Will Durant—The Lessons of History Rocky C 124K views         4:23:28     Our Oriental Heritage: Introduction—The Establishment of Civilization Rocky C 35K views         57:03     Will Durant—The Life of Jesus Rocky C 44K views       2:23:36     Will Durant—The Reformation Rocky C 11K views         1:50:12     Will Durant—The Philosophy of Plato Rocky C 137K views       1:42:04     Will Durant—The Philosophy of Aristotle Rocky C 88K views       1:56:00     Will Durant—The Philosophy of Voltaire Rocky C 89K views       44:04     Will Durant — Marcus Aurelius Rocky C 11K views         1:32:43     Will Durant — Muhammad and The Qur’an Rocky C 27K views           Will Durant — Socrates Rocky C 8.1K views         Will Durant— The Philosophy of Nietzsche Rocky C […]

Continue reading